ब्युडीक मेमेली ओल्गुन कडिन केंडिनी एलियॉर

01:56
87
14 मार्च 2024, गुरुवार

केंडिसिनी हिंदीस्टानलिन एन एन क्यिलगिन ओरोस्पुसु डायए एनलाटन कडिन ओरोस्पुमु बिल्मियोरम अमा गेरसेक बीर सर्टुक ओल्डुगु बेली

एक टिप्पणी लिखें